>

Индивидуални проекти и консултации по инвестиционни проекти в сферата на оползотворяване на ВЕИ - пелетиране на дърво, слама, рециклиране на отпадъци.
Български
English
Производството на пелети -  интелигентен бизнес, изискващ висока инвестиция

Използването на пелетите като алтернативно гориво за отопление расте непрекъснато в световен мащаб. У  нас особено популярно е пелетирането на дърво(стърготини, изрезки, тънка трупна дървесина, излезли от употреба палета и др.). Разви се значително и производството на пелети от слънчогледовата люспа, генерирана в процеса на преработка до белени ядки и олио. Същевременно, изсушена зелена маса(люцерна, сено), слама, фуражи, високо-протеинови остатъци след алкохолна ферментация(DDGS) в гранулиран вид  все по-широко се прилагат в модерното животновъдство.

За  съжаление, много инвеститори заложиха през последните години на нискобюджетни инсталации и на доставчици без достатъчно опит в тази нова сфера, което доведе до големи разочарования и финасови загуби.  Подценена беше сложността на процеса при подготовка на суровините преди самото пелетиране (раздробяване, транспорт, сушене, кондициониране). Доставени бяха машини и съоръжения, конструктивно не адаптирани към много по-високите натоварвания, напр. при работа с дърво и  не покриващи мерките за безопасност и здравословна среда. Възможностите за финансиране по редица европейски програми от една страна ускориха развитието на сектора, но от друга, поради ограничен размер на субсидията, стимулираха и много слаби проекти.

К. А. Технолоджи ЕООД, представлявайки вече 10 години  фирма Амандус Каал - Хамбург като производител на изключително надеждни и високоефективни машини за дораздробяване и компактиране/пелетиране, се стреми да допринесе за развитието на този интересен бизнес у нас.  Имаме добре работещи инсталации за пелети от дърво, слънчогледова люспа, слама и люцерна, с последната ни доставка за новия завод за преработка на битови отпадъци в София сме лидери в областта на валоризирането на евтини и отпадни суровини. Работим по проекти за пелетиране на органични отпадъци от животновъдството, утайки, компост,  въглищен прах, минерални соли и други. Опирайки се на опита на други наши партньори от Германия и в тясно сътрудничество с нашите клиенти, ние успяхме да се утвърдим като надежден доставчик на високо качествени части и консумативи за пелетни преси, главно на матрици и ролки.

Убедени сме, че възвращаемостта на инвестицията в по-малка степен зависи от стойността на оборудването отколкото от  достъпността и цената на суровините, от правилно заложената технология, от  надеждната работа на машините и от качеството на произведената продукция.


Калин Игнатов
К. А. Технолоджи ЕООД
www.katechnology.net